Вход
 Общи условия

I. ПРЕДМЕТ.

Чл. 1. Настоящите общи условия, наричани за краткост "Общите условия" уреждат взаимоотношенията между "Хилайт 2012", наричано за по-долу за краткост "Доставчик" със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, п.к. 5100, ул. "Патриарх Евтимий "№ 4 Б, с Единен идентификационен код (ЕИК): 202488696 и потребителите на предлаганите от него хостинг услуги.

 

Чл. 2. Потребителите на услугата осъществяват контакт с Хилайт 2013 на следния адрес за кореспонденция и телефон:

    Наименование на Доставчика: 'ЕТ Хилайт 2013'

    Седалище и адрес на управление: ул. "П. Евтимий" № 4 Б

    Адрес за упражняване на дейността: гр. Г. Оряховица, 5100 ул. "П. Евтимий" № 4 Б

    Данни за кореспонденция: гр. Г. Оряховица, 5100 ул. "П. Евтимий" № 4 Б, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 0884 / 249 640

    Вписване в публични регистри: ЕИК 202488696, регистрирано по ф.д. № 20130319104430/2013 г. на Великотърновски градски съд

    Надзорни органи:

   (1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46, факс: 02 / 940 36 40, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., www.cpdp.bg

   (2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, www.kzp.bg

 

Чл. 3. По смисъла на настоящите Общи условия следните думи и изрази, включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число, ще имат посочените в тази точка значения:

ал. 1. "Акаунт" е профил с потребителско име и парола за достъп до административен панел за управление на Услугите.

ал. 2. „Бекъп“ (Backup) е архивирането на информацията чрез регулярно създаване на допълнителни копия на информацията с възможност за възстановяване на тази информация в оригиналното й състояние при възникнал инцидент, довел до загубата или повреждането на тези данни.

ал. 3. "Действащо законодателство" означава всеки действащ (сега или в бъдеще) законов и/или подзаконов (нормативен или ненормативен (общ или индивидуален административен) акт, който засяга Услугите и\или Доставчика (и/или неговата дейност) и/или Потребителя и/или неговата дейност.

ал. 4. "Договор за Услуги" е договор между Доставчик и Потребител, който има форма и съдържание, предварително одобрени от Хилайт 2013 и който урежда конкретните условия, при които доставчикът предоставя Услуги на Потребителя.

ал. 5. "Краен клиент" е физическо лице, свързано с Потребителя посредством трудово, гражданско или служебно правоотношение (представител, служител,консултант или др.), което ползва Услуги, заявени от Потребителя с Акаунта на Потребителя.

ал. 6. "Оборудване" е което и да е крайно устройство или оборудване (в това число сървър), предоставено от Доставчикът на Потребителя за целите на ползване на Услугите.

ал. 7. "Потребител" и/или "Ползвател" е юридическо лице или едноличен търговец с място на стопанска дейност в Република България, търговско представителство, регистрирано в Република България или институция, осъществяваща дейност на територията на страната по силата на международно споразумение, по което Република България е страна, което е сключило договор за ползване на Услугите с Хилайт 2013.

ал. 8. "Съдържание" означава и включва, без изброяването да е изчерпателно: потребителски данни, текст, графични изображения, музикални произведения, аудио визуални продукти, софтуер, компютърни файлове и друго съдържание или част от него, което се намира, съхранява, обработва и/или разпространява на и чрез Портала и Услугите.

ал. 9. "Услуга" е всяка хостинг услуга, предоставяна от Доставчикът, позволяваща на Потребителя да активира, променя и деактивира софтуерни web базирани услуги от типа Software as a Service (SaaS). Видовете Услуги, предлагани от Доставчикът са "Споделен уеб хостинг - Shared WEB Hosting", "Виртуални частни сървъри VPS - Virtual private servers VPS", "Наети сървъри - Dedicated servers", "Виртуални частни мрежи VPN - Virtual private network" и "Колокация - Colocation".

Чл. 4. Доставчикът предоставя Услугите в съответствие с настоящите Общи условия и въз основа на индивидуален Договор за Услуги с Потребителя, който регламентира правото на достъп на Потребителя до създаден за него Акаунт, правото на активиране, промяна и деактивиране на Услуги чрез този Акаунт, както и други условия, свързани за ползването на Услуги.

Чл. 5. Тези Общи условия са неразделна част от Договора за Услуги и с подписване на Договор за Услугите Потребителят се съгласява с тях.

Чл. 6. Услугите се активират, променят и деактивират от Доставчикът, или чрез негов оторизиран представител, посредством административен панел за достъп (cPanel) и индивидуалния Акаунт на Потребителя.

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА.

Чл. 7. Услугата "Споделен уеб хостинг - Shared WEB Hosting" включва:

ал. 1. Предоставяне на свободно пространство на сървър на Доставчикът, на което Потребителят има право да публикува и споделя с трети лица в Интернет информация;

ал. 2. Предоставяне на достъп до административен панел за управление на Услугата (включително публикуване, обработване и разпореждане с информацията, споделена на предоставеното сървърно пространство);

ал. 3. Възможност за използване на електронна поща;

ал. 4. Осигуряване на определени параметри на Услугата, съгласно Договора за Услуги;

ал. 5. Мониторинг на Услугата и реакция при възникнал проблем;

ал. 6. Регулярен Бекъп на Съдържанието на акаунта;

ал. 7. Техническа поддръжка на Услугата.

 

Чл. 8. Услугата "Виртуални частни сървъра VPS - Virtual private servers" включва:

ал. 1. Предоставяне на свободно пространство на сървър на Доставчика или Партньора, на което Потребителят има право да публикува и споделя с трети лица в Интернет информация;

ал. 2. Предоставяне на достъп до административен панел за управление на Услугата (включително публикуване, обработване и разпореждане с информацията, споделена на предоставеното сървърно пространство). Предоставянето на достъп до административния панел се осигурява срещу допълнително заплащане;

ал. 3. Осигуряване на определени параметри на Услугата, съгласно Договора за Услуги;

ал. 4. Предоставяне за ползване на виртуално заделена част от ресурсите на Оборудването за предаване, съхраняване и споделяне на информация и предоставяне на услуги на информационното общество;

ал. 5. Мониторинг на Услугата и реакция при възникнал проблем;

ал. 6. Техническа поддръжка на Услугата.

 

Чл. 9. Услугата "Наети сървъри - Dedicated servers" включва:

ал. 1. Предоставяне на свободно пространство на сървър на Доставчика, на което Потребителят има право да публикува и споделя с трети лица в Интернет информация;

ал. 2. Предоставяне на услуги по системна администрация за управление на Услугата;

ал. 3. Опция за предоставяне на достъп до системен панел (IPMI, KVM) за управление на Услугата (включително публикуване, обработване и разпореждане с информацията, споделена на предоставеното сървърно пространство). Опцията не се заплаща допълнително;

ал. 4. Осигуряване на определени параметри на Услугата, съгласно Договора за Услуги;

ал. 5. Предоставяне за ползване на целия хардуерен ресурс на Оборудването за предаване, съхраняване и споделяне на информация и предоставяне на услуги на информационното общество;

ал. 6. Техническа поддръжка на Услугата чрез имейл и телефон;

ал. 7. Мониторинг на Услугата и реакция при възникнал проблем;

ал. 8. Потребителят не придобива права на собственост върху Оборудването, предоставено му за ползване от Доставчика за целите на предоставяне на Услугите.

 

Чл. 10. Услугата "Виртуални частни мрежи VPN - Virtual provate network VPN" включва:

ал. 1. Предоставяне на клиентски акаунт, чрез който Потребителя се свързва с оборудването на Доставчика

ал. 2. Предоставяне на множество точки за достъп при изграждане на клиентски облак;

ал. 3. Предоставяне на SSL сертификат за ауторизиране на връзката;

ал. 4. Избор на достъп към Интернет;

ал. 2. Мониторинг на Услугата и реакция при възникнал проблем;

ал. 2. Техническа поддръжка на Услугата.

 

Чл. 11. Услугата "Колокация - Colocation" включва:

ал. 1. Предоставяне на физическо разположение на клиентско оборудване;

ал. 2. Предоставяне на единица нарастваща височина в комуникационен шкаф;

ал. 3. Предоставяне на 1G портове за клиенския интерфейс;

ал. 4. Бърз и сигурен достъп до Интернет;

ал. 5. Мониторинг на Услугата и реакция при възникнал проблем;

ал. 6. Техническа поддръжка на Услугата.

 

 

III. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ "Споделен уеб хостинг - Shared WEB Hosting", "Виртуални частни сървъра VPS - Virtual private servers", "Наети сървъри - Dedicated servers", "Виртуални частни мрежи VPN - Virtual provate network VPN И "Колокация - Colacation".

Чл. 12. Доставчика се задължава да предоставя Услугите в техния пълен обем, съгласно описаното в Раздел II от тези Общи условия и съгласно Договора за Услуги със съответния Потребител, като осигурява свързаност на сървъра към Интернет и изправност на Оборудването, предназначено за ползване на Услугата.

Чл. 13. Доставчика предоставя на Потребителя възможност за използване на самостоятелна електронна пощенска услуга.

Чл. 14. С оглед повишаване качеството на Услугите, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчика има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите. В тези случаи Доставчика е задължен своевременно да възстанови предоставянето на съответната Услуга след отпадане на обстоятелството, на което се дължи преустановяването на достъпа до нея.

Чл. 15. Потребителят управлява Услугите Споделен уеб хостинг - Shared WEB Hosting", "Виртуални частни сървъра VPS - Virtual private servers" и "Наети сървъри - Dedicated servers" единствено чрез предоставения от Доставчика административен панел, като се легитимира със своето потребителско име и парола, получени от Доставчика.

Чл. 16. Потребителят има право на отдалечен достъп единствено до обособеното за него пространство на сървъра, което му е предоставено от Доставчика.

Чл. 17. Потребителят има право да споделя информация чрез записването й на предоставеното от Доставчика пространство на сървър, свързан към Интернет.

Чл. 18. Потребителят има право да записва информация на обособеното за него пространство на сървъра и посредством специализиран софтуер, само доколкото това не нарушава функционирането и сигурността на сървъра и останалото Оборудване.

Чл. 19. Потребителят е длъжен да не използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат смущения или затруднения при ползването на Услугите от другите ползватели.

Чл. 20. Потребителят е длъжен да използва технологии и проектира сайтовете си по начин, който е в съответствие със съвременните изисквания за сигурност, функционалност и ефективност. Създадените от Потребителя сайтове, чрез използване на Услугите, не трябва да създават натоварване на сървъра, което надвишава и възприетото в практиката потребление на съответната Услуга;

Чл. 21. Потребителят няма право да използва Услугитеза създаване, организиране и разпространение на Интернет игри. По смисъла на тази разпоредба понятието „Интернет игра“ представлява игра с участието на поне един играч, който може да влияе върху средата, в която е поставен, в това число компютърни игри, онлайн игри, браузърни игри и др., които се инсталират чрез интернет или в които участието се реализираонлайн посредством Интернет. В понятието не се включват игри, които се организират с цел промотиране, рекламиране и продажба на стоки и услуги на Ползвателя;

Чл. 22. Потребителят се задължава да не използва Услугите за следнотно:

ал. 1. За публикуване, разпространение или предоставяне на какъвто и да е начин на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали и съдържание, които ппротиворечат на Действащото законодателство, на Договора за Услуги и тези на Общи условия, на Интернет етика, морала и добрите нрави и които нарушават правата на трети лица, включително но не само:

- авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патенти, или други права на интелектуална собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законните интереси на трети лиця;

- права върху информация, представляваща търговска, служебна или лична тайна или друг вид конфиденциална информация.

ал. 2. За публикуване, разпространение или да предоставяне софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.

ал. 3. За публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали.

ал. 4. За публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н

Чл. 23. Потребителят се задължава да не използва Услугите за изпращане на нежелана поща – "СПАМ" и друг вид непоискани търговски съобщения

ал. 6. Потребителят се задължава да спазва Политиките за приемлива употреба на Услугите, представляващи неразделна част от тези Общи условия

Чл. 24. При нарушаване на някое от задълженията на Потребителя по този раздел III, Доставчика има право временно да спре достъпа на Потребителя до съответната Услуга до отстраняване на нарушението или да прекрати Договора за Услуги с писмено уведомление с незабавно действие.

Чл. 25. Потребителят осигурява собствено оборудване за достъп до Услугите и тяхното управление.

Чл. 26. Никоя от Услугите по този III Раздел не включва предоставянето на име на домейн

 

IV. ОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА.

Чл. 27. Доставчика предоставя Услугите в съответствие с настоящите Общи условия и Договора за Услуги със съответния Потребител.

Чл. 28. Доставчика публикува актуален списък с Услугите на адрес www.extrahost.bg.bg

Чл. 29. Доставчика издава на Потребителя фактура за сумите, дължими за ползваните Услуги при условията, посочени в Договора.

Чл. 30. Доставчика предоставя на Потребителя във връзка с ползването на Услугата денонощна техническа поддръжка на Услугата от квалифициран персонал. Поддръжката включва отстраняване на технически проблеми при ползване на Услугата и не включва актуализация и инсталиране на софтуер по поръчка на Потребителя, предоставяне на съвети и услуги, свързани с разработка на софтуер, сайтове, скриптове, ползване на програми за управление на Съдържанието и други.

Чл. 31. Доставчика има правото да променя или прекратява Услуги и да променя или премахва отделни функционалности на Услугите. За всяка промяна Доставчика ще уведомява Потребителя на посочения от последния имейл адрес в неговия Акаунт.

Чл. 32. Доставчика има право да променя интерфейса на административния панел за управление на Услугите с цел подобряване на функционалностите му, като при всяка промяна ще бъде осигурена съвместимост с предходни версии.

Чл. 33. Доставчика има право да провежда планирани технически профилактики на системите, свързани с предоставянето на Услугата до 2 (два) пъти месечно, но не повече от 12 (дванадесет) пъти в рамките на една календарна година.

Чл. 34. Доставчика има право, при извършване на планирана или инцидентна техническа профилактика на помещенията и/или Оборудването, свързано с предоставянето на Услугата и/или при промяна на елементи на съобщителната инфраструктура, свързана с предоставяне на Услугата, без да дължи обезщетение на Потребителя, да ограничава ползването на Услугата или отделни нейни функционалности.

Чл. 35. В случаите по Чл. 26. и Чл. 27., Доставчика информира засегнатите Потребители за сроковете на прекъсване или влошаване на качеството на Услугата, по начин, който е максимално достъпен за тях.

Чл. 36. Освен ако не е предвидено друго в тези Общи условия или Договора за Услуги, Доставчика има право по своя преценка да спре временно ползването на една или няколко от Услугите или отделни техни функционалности, както и да прекрати достъпа до съответната Услуга и/или Договора за Услуги с Потребителя, без за дължи за това обезщетение, в следните случаи:

ал. 1. когато с действията си Потребителят застрашава или допуска да бъде застрашена сигурността на съобщителната инфраструктура, свързана с предоставяне на която и да е Услуга;

ал. 2. когато Потребителят използва или допуска да бъдат използвани технически средства, които не отговарят на нормативните изисквания и/или естеството на Услугата;

ал. 3. когато установи, че Потребителят използва или допуска Услугите да бъдат използвани недобросъвестно или в нарушение на Действащото законодателство, морала или добрите нрави;

ал. 4. в случай на нарушение от страна на Потребителя на някое от задълженията му по настоящите Общи условия и/или Договора за Услуги;

Чл. 37. В случаите по Чл. 29., както и в останалите случаи на спиране на достъпа до Услуга поради причини, за които Потребителят отговаря, предплатените от Потребителя такси, отнасящи се за периода на спиране на предоставянето на Услугата (в случай че има такива) не подлежат на възстановяване.

Чл. 38. Доставчика събира, съхранява и обработва данните на Потребителите в съответствие с Действащото законодателство, като осигурява необходимото техническо ниво на защита на сигурността на данните на Потребителите, свързани с ползването на Услугите по предназначение. Независимо от посоченото в предходното изречение, Доставчика не гарантира и не носи отговорност за сигурността и/или поверителността на данните на Потребителя срещу нерегламентиран достъп до тях и не носи отговорност за кражба или загуба на данните на Потребителя, незаконна дейност и други нерегламентирани дейности, които могат да доведат до причиняване на щети на Потребителите и/или техните данни. Доставчика добросъвестно ще предоставя Услугите, но не гарантира, че съдържанието, което Потребителят съхранява или до което осъществява достъп чрез Услугите, няма да бъде непреднамерено увредено, загубено или унищожено, или премахнато в съответствие с условията на настоящото споразумение. Доставчика не поема отговорност и задължения при възникване на такива инциденти.

Чл. 39. Доставчика предоставя необходимото съдействие на компетентните органи в съответствие с Действащото законодателство, в това число като предоставя изисквани по съответния ред данни за Потребителя и ползваните от него услуги. При осъществяването на действията по тази точка, Доставчика не е задължен да уведомява Потребителя, освен в изрично определени от закона случаи.

 

V.ОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 40. Потребителят е задължен да използва Услугите по предназначение, съобразно настоящите Общи условия и сключения Договор за Услуги.

Чл. 41. Потребителят е длъжен да осигури защита на своя Акаунт от неоторизиран достъп и носи отговорност за опазване на тайната на паролата, която използва за достъп до Услугите, както и за действията чрез неговия профил, независимо дали се извършват с негово знание и одобрение или не. Потребителят трябва незабавно да уведоми Доставчика за всяко неоторизирано ползване на своя профил. Потребителят приема, че ако иска да защити прехвърлянето на данни или файлове, свързани с Услугите, следва да използва защитена криптирана връзка за комуникация.

Чл. 42. Потребителят е отговорен за всички действия, извършвани с неговия Акаунт, независимо дали са извършвани от Крайни потребители, оторизирани от него или от трети лица. Доставчика не носи отговорност за действия, извършени с Акаунта на Потребителя.

Чл. 43. Във всеки случай, в който Потребителят установи или предположи, че с неговия Акаунт се извършва нерегламентиран достъп, следва да уведоми незабавно Доставчика.

Чл. 44. Потребителят може по всяко време да деактивира своя Акаунт, след деактивиране и прекратяване ползването на Услугите.

Чл. 45. Потребителят е единствено отговорен за съдържанието, което управлява чрез Услугите.

Чл. 46. Потребителят се задължава да осигури необходимото ниво на защита на своите данни, които обработва и съхранява при ползване на Услугата, в това число срещу посегателства на трети лица. Потребителят е отговорен за сигурността на своите данни, за осигуряване на Бекъп за собствено си Съдържание, както и за защита срещу неоторизиран достъп до своите Акаунт, профил, данни и Съдържание. Всички данни за Акаунта и профила на Потребителя са единствено за негова употреба и не следва да бъдат предоставяни на други потребители (в това число служители, представители или подизпълнители на Потребителя). Потребителят носи изключителна отговорност за поддържане на подходящи алтернативни архиви и за защита на всички записани файлове.

Чл. 47. Потребителят се задължава да осигурява ползване на Услугите от всички Крайни потребители в съответствие с настоящите Общи условия и Договора за Услуги. Потребителят осигурява обучение и техническа поддръжка за всички свои крайни потребители във връзка с ползване на Услугите.

Чл. 48. Потребителят се задължава да плаща възнаграждение за ползване на Услугите, съгласно сроковете и условията, посочени в Договора за Услуги.

Чл. 49. Потребителят се задължава да използва Услугите добросъвестно, в съответствие със Действащото законодателство и по начин, който не уврежда Доставчика и/или правата и законните интереси на трети лица.

Чл. 50. Във връзка със задължението по Чл. 42., Потребителят се задължава да не използва Услугите за извършване на следните действия, които не са изчерпателно изброени:

ал. 1. За публикуване, разпространяване или предоставяне по какъвто и да е начин на Съдържание, което противоречи на изискванията на тези Правила, Действащото законодателство, Интернет етиката или морала и добрите нрави и което накърнява или би могло да накърни правата и законните интереси на трети лица, включително, но не само авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патенти или други права на интелектуална собственост, право на собственост, всякакви други имуществени или неимуществени права и интереси, както и такива, които са свързани със защита на търговска, служебна и/или лична тайна или друга конфиденциална информация;

ал. 2. За публикуване, разпространение или предоставяне на софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други програми или техни компоненти, които застрашават сигурността на Доставчика или трети лица и техните системи;

ал. 3. За публикуване и/или разпространение на Съдържание, което е забранено от Действащото законодателство, включително но не само: порнографски материали, материали, съдържащи заплаха за живота и/или телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България и/или международни актове, материали, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и други;

Чл. 51. За изпращане на непоискани търговски съобщения.

Чл. 52. За да използва която и да е Услуга, Потребителят се задължава да има инсталиран необходимия софтуер за антивирусна защита, с цел избягване на каквато и да е загуба и/или повреда на данни, файлове, устройства, или носители на данни (напр. твърд диск) в резултат на атака от злонамерен софтуер или вирус, което може да доведе до изтриване и/или повреда на данни.

 

VI. OТГОВОРНОСТ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

Чл. 53. Доставчика отговаря за уреждане на правата за ползване на Услугите, като не носи отговорност за произхода на Съдържанието, съхранявано и обработвано във връзка с използване на Услугите, както и за неговото съответствие с изискванията на Действащото законодателство.

Чл. 54. Доставчика не отговаря за каквито и да било вреди, причинени на Потребителя или на трети лица във връзка с ползване на Услугите от страна на Потребителя, освен ако Доставчика е действал умишлено или при груба небрежност. С оглед избягването на всякакво съмнение: Разпоредбата на предходното изречение запазва действието си и след цялостното и/или частично прекратяване, унищожаване, разваляне или прогласяване (от компетентен съд) на нищожност на Договора за Услуги с Потребителя.

Чл. 55. Доставчика не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя която и да е Услуга, както и свързаност или функциониране на Оборудването през определен период от време поради непреодолима сила по смисъла на Търговския закон, случайни събития, проблеми в интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 56. Доставчика не носи отговорност и в случай:

ал. 1. на предприемане на мерки за сигурност на техническото оборудване, чрез което се предоставя дадена Услуга и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация, промяна на публикувана на сайтовете на Потребителя информация и други сходни последици;

ал. 2. на предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни или параметри на Услугата, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

Чл. 57. Потребителят отговаря и се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), при загуби, щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с:

(а) неизпълнение на някое от задълженията по тези Общи условия и Договора за Услуги,

(б) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост и

(в) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на Договора за Услуги.

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА УСЛУГИ.

Чл. 58. Освен, ако не е уговорено друго в Договор за Услуги, Потребителят има право да прекрати този договор по всяко време, чрез отправяне на 30 (тридесет) дневно предизвестие до Доставчика и деактивиране своя Акаунт за всички Услуги, за които е предоставен механизъм за прекратяване ползването им по този начин.

Чл. 59. Доставчика има право да прекрати едностранно с 30 (тридесет ) дневно писмено предизвестие Договор за Услуги по отношение на всички Услуги или отделни функционалности при прекратяване на предоставянето им от страна на Доставчика и в съответствие с търговската политика на фирмата.

Чл. 60. Договорът за Услуги може да бъде прекратен с развалянето му от изправната страна при нарушение на което и да е от задълженията на другата страна. В този случай изправната страна уведомява писмено другата страна за развалянето, като дава подходящ срок за изпълнение, който не може да е по-кратък от 7 (седем) дни. Ако в рамките на този срок виновната страна не е отстранила нарушението, Договорът за Услуги се счита за развален.

Чл. 61. Независимо от посоченото в предходните разпоредби, Доставчика има право по своя преценка да прекрати Договора за Услугите незабавно, с имейл уведомление до Потребителя:

(а) в случаите на съществено нарушение на задълженията му по тези Общи условия и Договора за Услуги;

(б) при прекратяване на взаимоотношенията на Доставчика, доставчик на Съдържание или услуги, свързани с използвани от Потребителя Услуги;

(в) въз основа на законови или регулаторни изисквания, както и въз основа на съдебен, административен или друг акт на орган на властта.

Чл. 62. При прекратяване на Договора за Услуги се прекратяват всички права на Потребителя, свързани с използване на Услугите.

Чл. 63. В случаите на прекратяване с 30 (тридесет) дневно предизвестие Доставчика осигурява съхранение на данните на Потребителя за срока на предизвестието. Потребителят получава достъп за изтегляне на своето Съдържание след заплащане на всички дължими суми по Договора за Услуги. В случай на необходимост, Доставчика осигурява съдействие на Потребителя за изтегляне на Съдържанието. Всяко съдействие от страна на Доставчика по отношение на Съдържание на Потребителя след прекратяване на Договора за Услуги се уговаря в индивидуално допълнително споразумение между страните.

Чл. 64. При прекратяване на Договора за Услуги поради причина, за която Потребителят отговоря, както и в случай, че Потребителят прекрати предсрочно Договор за Услуги, сключен за определен срок, Потребителят следва да заплати на Доставчика неустойка в размер, определен в Договора за Услуги.

Чл. 65. В случай на постъпване на оплакване от трето лице за използване на която и да е Услуга в нарушение на Действащото законодателство, настоящите Общи условия, Договора за Услуги и правилата на морала и добрите, страните се съгласяват, че Доставчика има право временно да ограничи предоставянето на съответната Услуга или достъпа до информацията на Потребителя до изясняване на случая.

 

VIII. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.

Чл. 66. Доставчика във връзка с предоставянето на Услугите, е носител на всички права на собственост и на интелектуална собственост по отношение на Услугите. Със сключването на Договор за Услуги, Доставчика не прехвърля каквито и да било права на собственост и/или права на интелектуална собственост върху която и да е Услуга или каквато и да е част от нея на Потребителя.

 

IX. МОНИТОРИНГ ВЪРХУ ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА ОТ СТРАНА НА ДОСТАВЧИКА.

Чл. 67. Доставчика има право да извършва мониторинг и/или да записва сесии на Потребителите, ползващи Услугите със следните цели:

ал. 1. За подобряване качеството на обслужване на Потребителите и упражняване на контрол върху качеството на предоставяне на Услуги.

ал. 2. За защита срещу неоторизирано ползване на системи на Доставчика.

ал. 3. В изрично предвидени в Действащото законодателство случаи, както и по разпореждане на компетентен орган на власт.

 

X. ВЛИЗАНЕ В СИЛА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ.

Чл. 68. Настоящите Общи условия са в сила от 09.02.2015 година.

Чл. 69. Общите условия могат да бъдат изменяни и допълвани по всяко време по инициатива на Доставчика.

Чл. 70. Измененията и допълненията влизат в сила по отношение на всички Потребители от датата на публикуването им на интернет страницата на Доставчика www.extrahost.bg.

 

XI. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО..

Чл. 71. Спорове между страните по Договора за Услуги и по настоящите Общи условия могат да се решават чрез непосредствени преговори между тях. При не постигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора пред компетентния съд в гр. Велико Търново.

Чл. 72. При прилагането и тълкуването на настоящите Условия се прилага българското законодателство.

extrahostbg-puzzle